ثبت شرکت خاص - ثبت برند فارسی

چرا روزنامه کثیرالانتشار؟

آگاهی همه سهامداران شرکت از اتفاقات و تصمیماتی که در شرکت در جریان است، یکی از اصولی است که بدون شک مد نظر قانونگذار بوده تا بدین ترتیب هرگونه تضییع حق از سهامداران، هرچند سهامدار اقلیت باشند و در نقاطی دور از محل اداره شرکت ساکن هستند و یا به هر ترتیب، امکان آگاهی از تصمیمات و روند امور مهم را ندارند سلب گردد.
به عنوان مثال در ماده ۹ لایحه اصلاحی به ذکر و انتخاب روزنامه کثیرالانتشاری که باید تصمیمات مجمع در آن درج شود اشاره شده است.
البته شاید اغلب خوانندگان ما به لزوم انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نقش آن در شرکت تجاری واقف باشند ولی نسبت به این قضیه که در صورت بروز بحران برای روزنامه کثیر النتشار انتخاب، چه رویکردی باید اتخاذ نمایند دانش کافی نداشته باشند.

شرایط تغییر روزنامه کثیرالانتشار

ممکن است به هر دلیل اعم از قضایی از جمله توقیف روزنامه در مواقع تخلف و یا در صورت بروز حوادث غیر قضایی مثل ورشکستگی و یا تعطیلی روزنامه، روزنامه کثیرالنتشار انتخاب شده از دسترس خارج شود؛ در این مواقع عطف به دستورالعمل ثبت شرکت ها در مورد چگونگی دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی در شرکت هایی که روزنامه کثیرالانتشار آن ها به دلایل مختلف جبری از جمله توقیف و تعطیلی و لغو امتیاز و یا عدم چاپ به دلیل استنکاف کتبی روزنامه و مواردی از این دست، منتشر نمی گردد و این امر مانع دعوت سهامداران و اجرای تکالیف مصرح در مواد لایحه اصلاحی از جمله ماده ۹۷ قانون تجارت می گردد، اعلام شده است که:
در صورتی که اشخاص حقوقی (شرکت ها) بنا بر عذر عدم انتشار روزنامه خاص نتوانند سهامداران را دعوت نمایند و دعوت از سهامداران در هرکدام از روزنامه های کثیرالانتشار که درج آگهی در آن ها پذیرفته می شود منتشر گردد و مجمع مورد نظر با نصاب قانونی و تشریفات مقرر تشکیل گردد، صورت جلسات مربوطه از این حیث، از ایراد مبری هستند و قبول آن ها در صورت رعایت سایر تشریفات بلا اشکال است.
بدیهی است متقاضی می بایست مستندات مصرح عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب را به همراه تائیدیه لازم هیات مدیره ارائه نماید.
به عبارت ساده تر، در صورت بروز هرگونه اشکال برای روزنامه منتخب شرکت ها، اگر این شرکت ها آگهی های دعوت خود را در سایر روزنامه های کثیرالانتشار درج نمایند و متعاقب این قضیه، جلسات مورد نظر به درستی تشکیل شود، جلسات رسمیت داشته و از نظر قانونگذار معتبر می باشد.

نظرات() 

یکشنبه 11 شهریور 1397

نشانه های مشخصه

نویسنده: سامان حسنی   


این اصطلاح در ق (10) بند ج ماده 6 ثالث کنوانسیورن پاریس به کار رفته است. به موجب این بند، مقررات قانونی فوق ( شق های (1) تا (9) بند ج ماده 6 ثالث کنوانسیون )، مانع آن نخواهد بود که کشورها به موجب قسمت 3 از بند (ب) ماده 6 خامس، از حق امتناع از قبول یا ابطلابت در مورد علائمی
نشانه های مشخصه

که بدون داشتن اجازه شامل آرم های رسمی دولتی، پرچم ها سایر نشانه ها دولتی و یا نشانه ها و نقوش و عالائم رسمی نظامی موردقبول یکی از ممالک عضو اتحادیه و همچنین نشانه های مشخصه سازمان های عمومی بین المللی مذکور در شق (1) بند ج ماده 6 ثالث استفاده ننمایند.

ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات در این خصوص مقرر داشته است: هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علائم تجاری اختیار نمود و یا آنها رایکی از اجزاء یک علامت تجاری قرار دارد:

-     بیرق مملکتی و..... ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند،       علامت ......نشانها، مدال ها – وانگ های دولت ایران.

-    علامت موسسات رسمی مانند صلیب سرخ و صلیب احمر و نظایر آن.

-     علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

نظرات() 

دوشنبه 5 شهریور 1397

نمونه صورتجلسات موسسه

نویسنده: سامان حسنی   

نمونه صورتجلسات موسسه ها ی غیر تجاری

برخی از نمونه صورتجلسات موسسه های غیر تجاری که عموما بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح ذیل می باشند :

نمونه صورتجلسات موسسه
 
 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب  تغییر احدی از مدیران در موسسه

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

مجمع عمومی عادی (یا عادی فوق‌العاده)  مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱- ……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره موردشورواقع و در نتیجه :

    ………………………………………..به سمت رئیس هیات مدیره

۲ – ………………………………………به سمت نایب رئیس  هیات مدیره

۳  – …………………………………….به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

امضای اسناد وارواق بهاداروعادی با امضاء متفق  …………………….و. ……………………….

همراه بامهرمؤسسه معتبراست.

به ………………………………………….(احدی ازشركا یامدیران یا وكیل رسمی مؤسسه)وكالت داده

می شود  كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا شركاء واعضای هیئت مدیره:

تذكرات:

 1-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاءكلیه شركاءبرسدویك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده ومابقی نسخ جز مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۲-درصورتی كه جلسه با اكثریت شركاءتشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۳-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۴-مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شركاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتی كه مدیران خارج از شركاء انتخاب شوند فتوكپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۵-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشكیل گردد(در صورت تجویز اساسنامه)

 
بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیآت مدیره در مؤسسه

 

نام مؤسسه : …………………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………

 

اعضای هیآت مدیره مؤسسه ………………………………..ثبت شده به شماره …………………….درساعت……………..مورخ …………………….باحضوراعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

دستور جلسه:

اعضای هیات مدیره به……………….(احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وكیل رسمی مؤسسه ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتهانسبت به صورتجلسه وپرداخت حق

الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاءاعضای هیات مدیره:


تذكرات:

۱-بعضی از تصمیمات هیآت مدیره از قبیل تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قیدشود.

۲-صورتجلسه حداكثر ظرف یكماه ازتاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-. ………………………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : تغییرمحل قانونی شركت

پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران ……………….خیابان …………..كوچه ……………..پلاك……. كدپستی ………………به تهران ……….خیابان …………..كوچه ………….پلاك…………كدپستی …………………………….انتقال یافت.

به ……………………….(احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتهانسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت افدام نماید.

امضا كلیه شركاءحاضر درمجمع:

تذكرات:

۱-درصورتیكه مجمع باحضوراكثریت تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارك مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است..

۲-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء كلیه حاضران در مجمع برسد ویك نسخه تحویل اداره ثبت شركتها شده وبقیه جز مدارك موسسه ضبط گردد.

۳- صورتجلسه حداكثر در ظرف یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

دستور جلسه:اتخاذتصمیم درخصوص تغییرنام مؤسسه

پس از بحث وبررسی نام مؤسسه از………………………………………….به ………………………….تغییریافت.

به ……………………..(احدی ازشركا یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه ) وكالت داده می شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .


امضا كلیه شركاء

تذكرات:

۱–چندنام انتخاب وقبل تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش صورتجلسات اداره ثبت شركتها به قسمت تعیین نام مراجعه وپس از ارایه نام مسول مربوطه یك نام راوفق ضوابط انتخاب ودرحاشیه صورتجلسه درج می نماید وسپس موافقت مسئول اداره در خصوص نام تعیین شده واخذ گردد.

۲-صورتجلسه درچندنسخه تنظیم وذیل تمام صفحات به امضا ءكلیه شركاء حاضر در مجمع برسد ویك نسخه ازآن تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شركتهاشود.

۳-صورتجلسه حداكثر درظرف یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شركتها شود

۴-درصورتی كه مجمع با حداكثر شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه واراده مدارك مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه

نام مؤسسه :……………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱- ……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲- ……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-   ……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

دستور جلسه :افزایش سرمایه مؤسسه

افزایش سرمایه مؤسسه مورد بحث وبررسی فرار گرفت و:

۱- ………………………باپرداخت ……………ریال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ……………………..ریال به………………….ریال افزایش داد.

۲- …………………….باپرداخت ……………ریال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ……………………..ریال به………………….ریال افزایش داد.

۳-  …………………….باپرداخت ……………ریال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ……………………..ریال به………………….ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه موسسه از ……………………..ریال به……………………………..ریال افزایش یافت وماده………..اساسنامه بشرح مذكور اصلاح می گردد.

مدیر عامل یا هیآت مدیره «ؤسسه اقراربه دریافت وجوه افزایش سرمایه نمود.

به ……………………(احدی ازشركاءیا مدیران یاوكیل رسمی مؤسسه )وكالت داده میشود كه ضمن

مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاترثبت اقدام نماید.

امضاء شركا:

تذاكرات:

۱-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم وبه امضاء كلیه شركاء برسدویك نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شركتهاشده وباقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۲-صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت یكماه ازتاریخ تشكیل مؤسسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۳-درصورتی كه مجمع  اكثریت تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارك مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبته شركتها الزامی است.

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه موسسه وورود شریك جدید

نام مؤسسه :……………………………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

 

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

دستورجلسه: افزایش سرمایه و ورود شریك جدید

۱- …………………………فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خیابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستی ………………..باپرداخت مبلغ…………………ریال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد

۲- …………………………فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خیابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستی ………………..باپرداخت مبلغ…………………ریال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد

۳- سرمایه مؤسسه از مبلغ…………………………….ریال به ………………………..ریال افزایش یافت وماده………

اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومدیرعامل یاهیآت مدیره اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود.

به ……………………(احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه ) وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل ثبت اقدام نماید.

امضاءشركاء:

تذكرات:

    صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء كلیه شركاء برسد ویك نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شركتها شده وباقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.
    درصورتی كه مجمع با اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه اسنادمثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.
    صورتجلسه حداكثر درظرف مهلت یكماه ازتاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.
    كپی شناسنامه شركاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

بسمه تعالی

      نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص كاهش سرمایه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمایه مؤسسه

الف:درخصوص كاهش سرمایه مؤسسه بحث وبررسی شدو…………………………………  .بادریافت مبلغ  ……………………. ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ………………….. ریال كاهش داد.

 

………………………………………………. با دریافت مبلغ  ………………….. ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به  ………………….. ریال كاهش داد.

ب – سرمایه مؤسسه از مبلغ  …………………………….. ریال به ……………………………..  ریال كاهش یافت و ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح می‌گردد.

ج – به ……………………………………………….  (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء كلیه شركاء و میزان سهم‌الشركه آنان پس از كاهش سرمایه:

۱ -……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشركه امضاء

 

۲-……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشركه امضاء

 

۳-……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشركه امضاء

تذكرات:

۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده و باقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۲ – در  صورتی كه جلسه با اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۳ – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص كاهش سرمایه و خروج شریك در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمایه مؤسسه و خروج شریك از مؤسسه

الف:  ۱ – …………………………………  .بادریافت مبلغ  ……………………. ریال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.

۲- …………………………………  .بادریافت مبلغ  ……………………. ریال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.

ب – سرمایه مؤسسه از مبلغ …………………………………….. ریال به …………………………………….. ریال كاهش یافت در نتیجه ماده ………………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح می‌گردد.

ج  به ……………………………………..  (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.


امضاء شركاء


تذكرات:

۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده و باقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۲ – در صورتی كه مجمع با اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۳ – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۴ – شریكی كه از مؤسسه با اخذ سهم‌الشركه خود خارج می‌شود لازم است كه شخصآ یا وكیل رسمی وی با در دست داشتن شناسنامه یا وكالت‌نامه رسمی جهت امضاء ذیل دفاتر ثبت به اداره ثبت شركتها مراجعه نماید.


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه

۱-  …………………………………  كه دارای ……………………………. ریال سهم‌الشركه می‌باشد مجمع موافقت نمود كه مبلغ سهم‌الشركه مذكور به …………………………………  فرزند ………………………..   متولد …………..   شماره شناسنامه ………………………   به آدرس تهران  ………………………………..  خیابان …………………  كوچه ………………..   پلاك ……………….   كدپستی ………………………………..  واگذار و از مؤسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی‌باشد. ( و یا)مجمع موافقت نمود

…………………….  مبلغ …………………. ریال از سهم‌الشركه خود را به  …………………………..  فرزند  …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه …………………   به آدرس تهران  …………

خیابان …………………  كوچه ………………..   پلاك ……………….   كدپستی ………………………………..  واگذار و  سهم‌الشركه خود از …………………………..  ریال به  ……………… ریال كاهش داد.

به . ………………………………….. (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء شركاء و خریدار و فروشنده سهم‌الشركه:

تذكرات:

۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده و باقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۲ – در صورتی كه مجمع با اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۳ – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۴ – لازم است خریدار و فروشنده به یكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند انتقال سهم‌الشركه اقدام واصل یا تصویر برابر اصل سند به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۵ – فتوكپی شناسنامه شركاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصمیم در خصوص (تغیر موضوع مؤسسه یا الحاق مواردی به موضوع مؤسسه)

موضوع مؤسسه مورد بررسی واقع شد و بشرح زیر تغییر پیدا نمود. …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

در نتیجه ماده …………………………. اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

به . ………………………………….. (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.


امضاء شركاء


تذكرات:

۱ – در صورتی كه ثبت موضوع مؤسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می‌توانید رأسآ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها نمائید و همچنین در صورت عدم اخذ مجوز، اداره ثبت شركتها رأسآ نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح می‌نماید و پس از دریافت استعلام آن را به مرجع مربوطه تحویل و پس از دریافت پاسخ استعلام آن را تحویل اداره ثبت شركتها نمائید.

۲ – در صورتی كه مجمع با اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۳ – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۴ – فتوكپی شناسنامه شركاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۵ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده و باقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت موسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : اصلاح یا (تغییر) ماده …………………… اساسنامه

با توج به ماده ……………………… اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذیل تغییر یا اصلاح می‌شود ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

به . ………………………………….. (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء شركاء :


تذكرات:

۱ – صورتجلسه درچند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده و باقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۲ – در صورتی كه مجمع با اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۳ – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۴ – ماده اساسنامه كه تغییر یا اصلاح می‌شود متن ماده بطور كامل در صورتجلسه نوشته شود.

۵ – در صورتی ك در نظر باشد كل اساسنامه تغییر پیدا نماید دو جلد اساسنامه جدید تهیه و ذیل كلیه صفحات به امضاء كلیه شركاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود و پس از ثبت یك جلد از ان كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها شده تحویل گرفته شود.
 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تأسیس شعبه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

 

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

 

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

 

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

 

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

 

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : تأسیس شعبه در شهرستان ……………………………

موضوع :تاسیس شعبه درشهرستان ……….. مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.

…………………………..  فرزند  …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ……………………..

 

بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از  ………………….. خیابان …………….كوچه ………………..   پلاك ……………….   كدپستی ………………………………..

 

به . ………………………………….. (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده

 

می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.


امضاء كلیه شركاء:

تذكرات:

۱ – یك نسخه از مدارك شركت (اساسنامه – تقاضانامه – صورتجلسه مجمع در خصوص تأسیس شعبه – فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود تا پس از ثبت صورتجلسه مدارك به شهرستان مربوطه برای ثبت شعبه ارسال گردد.

۲ – پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود.

۳  – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء برسد و یك نسخه تحویل اداره ثبت شركتها شده و مابقی نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

۴ – صورتجلسه حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۵ – در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارك مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه

۱ – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت والنهایه مؤسسه بعلت …………………………………. منحل اعلام می‌گردد و …………………………..  به سمت مدیر تصفیه مؤسسه انتخاب گردید.

۲ – آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران ……………… خیابان ……………………….. كوچه …………… پلاك ………………….. كدپستی ……………………………………. تعیین گردید.

۳ – مدیر تصفیه با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و همچنین اقرار به دریافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال مؤسسه نمود.

به . ………………………………….. (احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه) وكالت داده می‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء كلیه شركاء:


تذكرات:

۱ – فتوكپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی كه خارج از شركاء انتخاب شده باشد به ضمیر صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۲ – صورتجلسه انحلال حداكثر در ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

۳ – در صورتی كه جلسه با حضور اكثریت شركاء تشكیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارك مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامی است.

۴ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء كلیه شركاء حاضر در مجمع برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركتها شده و فسخ دیگر جزء مدارك شركت ضبط گردد.

نظرات() 

وفق آیین نامه تجهیزات پزشکی ، تجهیزات ( وسیله)  پزشکی به نحو ذیل تعریف شده است :
ملزومات ، تجهیزات و دستگاه های پزشکی که به طور عام تجهیزات پزشکی نامیده می شوند شامل هر گونه کالا ، وسایل ، لوازم ، ماشین آلات ، کاشتنی ها ، مواد ، معرف ها ، کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزار ها که توسط تولید کننده برای انسان ( به تنهایی یا به صورت تلفیقی با سایر اقلام مرتبط ) می باشند که به منظور دسترسی به اهداف تعیین شده عرضه می گردند.
اخذ مجوز برای تجهیزات پزشکی پس از ثبت شرکت برای دو گروه  الزامی است .
الف- تجهیزاتی که به وسیله تولید کنندگان داخلی تولید می شوند.
ب- تجهیزاتی که وارداتی هستند .

    مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فروش تجهیزات پزشکی

- ارائه مدارک شناسایی موسسان شرکت
- ارائه معرفی نامه از سوی اصناف تجهیزات پزشکی
- ارائه یک نسخه معرفی نامه از شرکت نمایندگی جهت معرفی متقاضی به اداره کل تجهیزات پزشکی با قید شماره پروفرما یا فاکتور
- ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از رشته های پزشکی ، پیرا پزشکی یا مهندسی پزشکی

    مراحل صدور مجوز برای تجهیزات پزشکی

مراحل اخذ مجوز تجهیزات پزشکی عبارت است از :
- ثبت شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی ( شناسنامه دار بودن شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی )
- تعیین کد تجهیزات پزشکی
- تکمیل فرم ثبت وسیله توسط شرکت تولید کننده خارجی
- ارائه فرم تکمیل شده به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره کل توسط شرکت نمایندگی و معرفی مسئول فنی شرکت جهت پاسخگویی به سوالات فنی کارشناسان
در صورت کافی بودن مدارک ارائه شده جهت احراز ایمنی و اثربخشی وسیله برای کمیته تخصصی مربوطه ، ثبت وسیله انجام و گواهی ثبت به متقاضی ارائه خواهد شد.در غیر این صورت عدم تایید اعلام و دلایل مربوطه به متقاضی اظهار خواهد شد.

    مراحل اخذ مجوز برای شرکت های فروش تجهیزات پزشکی

 در ابتدا شرکت تجهیزات پزشکی باید در اداره کل به ثبت برسد.
سپس می بایست کد تجهیزات پزشکی دریافت گردد و کلاس خطر وسیله تعیین شود. آیین نامه تجهیزات پزشکی ، در این رابطه مقرر می نماید :
شرکت های تولید کننده و نمایندگی ها باید قبل از اقدام به ثبت بر اساس ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی کلاس خطر وسیله مزبور را تعیین نمایند.تعیین کلاس خطر وسیله تنها زمانی نهایی می شود که به تایید اداره کل تجهیزات پزشکی برسد.
واحد تولیدی خارجی و شرکت نمایندگی موظفند تا مطابق با تایید اداره کل تجهیزات پزشکی ، ایمنی و اثر بخشی وسیله را دریافت کنند.برای انجام این کار تولید کننده خارجی وسیله باید فرم درخواست ثبت محصول را تکمیل و با سایر مدارک مورد نیاز به شرکت نمایندگی ارائه نماید.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات